Onze werkwijze

Na je aanmelding wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. In het eerste gesprek staan wij naast je persoonlijke verhaal en visie op de problematiek, uitgebreid stil bij wat je hoopt dat er anders zal gaan om zo samen de gewenste richting te bepalen. Dit zal in een gezamenlijk behandelplan worden besproken. Gedurende de gesprekken zullen we regelmatig met elkaar evalueren wat er ‘werkt’.

Gemiddeld bestaat een behandeling uit 5 tot 11 individuele gesprekken. Een gesprek duurt 45 tot 60 minuten. De gesprekken kunnen ook plaatsvinden met partner (relatietherapie) of gezinsleden (gezinstherapie).

Wij maken gebruik van verschillende behandelmethodieken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je hulpvraag. In alle gevallen vinden wij het belangrijk om doelgericht te werken en je gewenste veranderrichting/situatie als leidend hierin te nemen. Vanuit het vertrouwen in jouw eigen kracht, mogelijkheden en hulpbronnen. Wij werken hierbij graag vanuit een basishouding van gelijkwaardigheid.

Voor meer informatie over tarieven en vergoeding klik hier.

Behandelmethodieken

Oplossingsgerichte therapie (solution focused therapy) is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op wat je wilt bereiken in plaats van op de problemen. In de therapie wordt er vanuit gegaan dat cliënten in wezen de oplossingen voor hun problemen zelf in huis hebben, maar er (tijdelijk) door de problemen niet meer ‘bij kunnen.’

Oplossingsgerichte vragen staan centraal: Stel dat je problemen er niet meer zijn of verminderd zijn, wat gaat er dan anders in je leven? Wat zullen de eerste signalen zijn waaraan je merkt als het beter gaat? Waaraan merken anderen (je partner, vrienden, familie, collega’s) als het beter met je gaat? Wat heb je al geprobeerd in deze situatie? Wat werkt er? Wanneer was de laatste keer dat jij je beter voelde, wat was er toen anders?

Je wordt gestimuleerd om de gewenste toekomstige situatie in details uiteen te zetten. Door middel van vragen naar eerdere positieve uitzonderingen (bijvoorbeeld dagen of momenten waarop het wat beter gaat, of oplossingen die je zelf in huis hebt maar nog te weinig toepast) wordt er meer inzicht ontwikkeld welke stappen nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren.

De gesprekken geven vaak een stimulerend en positief gevoel, waarbij de cliënt zelf de expert is en zelf de doelen bepaalt. De rol van de therapeut is het naar boven halen van iemands krachten en oplossingen, onder andere door middel van bepaalde vragen.

Het mooie van deze benadering is dat deze ook goed gecombineerd kan worden met andere behandelvormen, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, of mindfulness- interventies, afhankelijk van de problematiek en je hulpvraag.

Narratieve therapie is een op samenwerking gerichte behandeling voor individuen, relaties of gezinnen, waarbinnen cliënten als experts van hun eigen leven worden gezien. Een narratieve zienswijze is dat problemen los gezien kunnen worden van mensen. Voorts gaat het uit van de vele (vaak deels door problemen weggedrukte) vaardigheden, mogelijkheden, waarden, overtuigingen en kracht die mensen hebben, die hen kunnen helpen om hun relatie met de problemen en diens invloeden te veranderen. De brede context waarbinnen mensen leven wordt erbij betrokken, zoals culturele afkomst, seksuele oriëntatie, familie en socio-economische klasse.

De term ‘narratief’ verwijst naar ‘verhalend’. Narratieve therapie gaat ervan uit dat mensen voortdurend verhalen vormen over elkaar, de wereld en zichzelf. Deze verhalen worden gevoed door de geschiedenis van mensen, de culturele afkomst en de omgang met elkaar. Door het aan elkaar rijgen van gebeurtenissen volgens een bepaald plot, ontstaan verhalen.

Deze verhalen kunnen helpend zijn, ze geven richting, laten zien wat je waarden zijn, wat belangrijk is en ze zijn verbonden met jouw identiteit. Maar het kan ook zijn dat er problematische, dominante verhalen gevormd worden, die andere perspectieven wegdrukken en beperkende, verarmende en negatieve effecten hebben in je leven.

In de therapie onderzoeken we samen wat de invloed is van de probleemverhalen in je leven, in welke mate jij deze invloed wel/niet wenselijk vindt, hoe ze zijn ontstaan en naar situaties waarbinnen het probleemverhaal minder vat op je heeft.

Binnen de narratieve therapie worden psychische klachten gezien als een protest tegen het probleemverhaal en als een wens voor het ontwikkelen of versterken van meer gewenste verhalen over jezelf, de ander of het leven.

Het leven bestaat uit vele ervaringen en kansen en samen met de therapeut wordt dan ook gezocht naar momenten en aangrijpingspunten die dienen als voedingsbodem voor nieuwe, gewenste en rijkere verhalen, waarbij jij de auteur bent en de therapeut de rol heeft van ‘co-auteur’.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die psychische last blijven houden van een of meerdere traumatische gebeurtenissen of ingrijpende ervaringen. Voorbeelden zijn een ongeval, een verlieservaring, een nare medische ingreep, een schaamtevolle ervaring, een pestverleden, krenkingen in de jeugd. Zulke ervaringen kunnen diepe sporen achterlaten in het geheugen en kunnen gepaard gaan met uiteenlopende klachten. Vaak is er sprake van herinneringen aan de nare gebeurtenis(sen) die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere veel voorkomende klachten zijn schrik- en vermijdingsreacties, somberheid, angst, verdriet, gevoelens van boosheid, schuld of schaamte.

Het doel van de EMDR behandeling is om te helpen de herinneringen aan de ingrijpende ervaringen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Tijdens de EMDR behandeling wordt je geholpen om terug te denken aan de ingrijpende gebeurtenis. Welk beeld zie je voor je? Welke gedachten en gevoelens komen in je op? Er zal je vervolgens een afleidende stimulus worden aangeboden, net zo lang tot de gedachten en gevoelens over de ingrijpende gebeurtenis voor jou aanvaardbaar zijn. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen er toe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. Klachten zoals opdringerige herinneringen, angstwekkende beelden, herbelevingen, flashbacks of nachtmerries verdwijnen of worden sterk verminderd zodat jij je dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken. Ook eventuele schrik- en vermijdingsreacties en angst verminderen sterk.

EMDR is een relatief nieuwe behandeling, waar inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek naar verricht is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat EMDR een zeer effectieve behandelmethode is, wat snel resultaat kan geven. Een paar sessies kunnen al voldoende zijn. Hoe het precies werkt is nog niet duidelijk, maar het lijkt er op dat het natuurlijke verwerkingssysteem gestimuleerd wordt. De nare herinneringen of voorstellingen worden opnieuw opgeslagen in het geheugen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm.

De EMDR behandeling wordt gegeven door een gecertificeerde GZ-psycholoog.

Kijk voor meer informatie over EMDR op www.emdr.nl. Je vindt daar tevens een voorbeeldfilm van de behandeling.

Cognitie is een ander woord voor gedachte, met gedrag wordt alles wat we doen bedoeld. Bij cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar de samenhang tussen gedachten, het gedrag en het gevoel.

Het uitgangspunt is dat niet zozeer de gebeurtenissen die we meemaken rechtstreeks ons gevoel en gedrag beïnvloeden, maar de interpretaties, dus de gedachten die we vormen over deze gebeurtenissen. Onze gedachten zijn manieren om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. Veelal gaan deze gedachten automatisch en onbewust. Door deze ‘etiketten’ te plakken op de wereld, wordt deze overzichtelijker. Toch is ons oordeelsvermogen niet feilloos. Het kan zijn dat je bepaalde gedachtepatronen hebt gevormd in de loop van je leven, over jezelf, de ander of het leven in het algemeen welke niet perse realistisch zijn, maar met name erg negatief of angstig zijn gekleurd. Deze gedachtepatronen kunnen dan bepalen hoe jij je voelt en gedraagt.

Ons gedrag kan aan de andere kant ook bepaalde problemen in stand houden. Bijvoorbeeld als je bang bent voor bepaalde situaties, zal je geneigd zijn deze situaties uit de weg te gaan. Hierdoor los je de problemen niet op, maar blijf je gevangen in een vicieuze cirkel.

Bij cognitieve gedragstherapie zullen we samen met je gaan onderzoeken welke gedachten een rol spelen bij de nare gevoelens of het problematisch gedrag. Je leert positiever en realistischer te denken. Ook zal er aandacht zijn voor het doorbreken van het gedrag dat je in de vicieuze cirkel houdt.

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is bij uiteenlopende problemen veel onderzoek gedaan, waaruit deze therapievorm in veel gevallen effectief is gebleken. Wij gebruiken dan ook, afhankelijk van je problemen en hulpvraag, veel elementen uit de cognitieve gedragstherapie in de behandelingen.

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie:

Vereniging voor cognitieve gedragstherapie: www.vgct.nl

Centrum Cognitieve gedragstherapie www.ccgt.nl

Mindfulness gaat over het verruimen van het bewustzijn. Met meer aandacht en zachtheid stilstaan bij wat er gebeurt in het ‘nu’. Je leert meer ‘aanwezig’ te zijn en meer ruimte te maken voor alles wat zich voordoet in je ervaring, zonder te oordelen. Ook nare gedachten en gevoelens leren toe te laten en ze te laten zijn, zonder ze weg te duwen of er tegen te vechten.

We zijn continu iets aan het ‘doen’; we proberen van A naar B te komen, bepaalde resultaten te behalen of verwachtingen te verwezenlijken, of we staan op de automatische piloot. Dit geeft naast dat we veel bereiken, ook veel onrust, stress en weinig bewustzijn van wat er daadwerkelijk gebeurt in het moment.

Door het beoefenen van mindfulness leer je hoe je het ‘doen’ (even) kunt onderbreken om meer te ‘zijn’, je bewustzijn te vergroten, milder en accepterend naar jezelf te zijn en bepaalde moeilijke gedachten of gevoelens toe te staan.

Mindfulness wordt binnen onze praktijk zowel individueel toegepast als in een afzonderlijke groepstraining van 8 weken, waarin wordt geleerd om mindfulness te creëren en toe te passen op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Dit is een krachtige training, waarin mensen handvatten krijgen aangereikt om aandachtiger, bewuster te leven en hoe dit zelf verder vorm te geven na afloop van de training.

Deelnemers die de mindfulnesstraining hebben doorlopen rapporteren zich meer ontspannen en gelukkiger te voelen, meer bewust te zijn van het huidige moment, minder te piekeren en minder ‘ in hun hoofd’ te zitten. Door deze effecten op het psychisch welzijn, heeft mindfulness een plek verworven binnen de psychologie en wordt het toegepast bij de behandeling van depressieve klachten, burn-out, piekeren, onrust, spanningsklachten, angstklachten en pijnklachten.

Voor meer informatie over aanvangsdata en kosten en vergoeding neem contact op met mw. A. Beijderwellen, tel 0640103134 of via a.beijderwellen@kobaltpsychologen.nl

Voor meer informatie over Mindfulness zie:

www.mbct.com

www.umassmed.edu

Relatietherapie

In de gesprekken zullen we met jullie samen werken aan de gewenste verandering. In eerste instantie zal er aandacht zijn voor het visualiseren van hoe de relatie er uit zou zien als de problemen zijn opgelost. Dit geeft een richting voor de gesprekken. Vervolgens zal er aandacht zijn voor hoe stappen in de goede richting eruit zullen zien en is er aandacht voor jullie kwaliteiten die jullie kunnen inzetten.

We zullen als therapeuten nauw aansluiten bij jullie behoeften en wensen. Afhankelijk van de situatie zal een van ons met jullie sessies doen, maar het kan ook voorkomen dat we voorstellen dat wij samen de sessies leiden.

Gezinstherapie

We zullen samen op zoek gaan naar waar jullie als gezin hopen op uit te komen: een visualisatie te maken van hoe jullie met elkaar zouden omgaan als de problemen minder of opgelost zijn. Dit geeft een richting voor de gesprekken.

In de gesprekken die volgen zullen we samen met jullie op zoek gaan naar stappen in de goede richting, met een focus op wat er werkt.

We zullen als therapeuten nauw aansluiten bij jullie behoeften en wensen. De gesprekken zullen plaatsvinden met het hele gezin en afhankelijk van de situatie met ons beiden of een van ons.

Overige praktische informatie

Kwaliteit
Aafje Beijderwellen en Paul van den Berg zijn beiden opgeleid tot Gezondheidszorgpsycholoog en derhalve opgenomen in de Wet BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

BIG nummer Aafje Beijderwellen: 69916676025
BIG nummer Paul van den Berg: 19915175525

Als BIG geregistreerd GZ-psycholoog worden wij geacht aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen zoals hier worden beschreven:

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Uiteraard hebben wij een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Er gaat geen informatie naar derden, tenzij jij daar zelf toestemming voor geeft.

Tevens heb je de mogelijkheid om samen met de psycholoog een privacyverklaring te tekenen. Verzekeraars willen graag weten met welke diagnose je bij een psycholoog komt. Met het invullen van deze verklaring stemmen wij overeen dat wij deze informatie niet hoeven aan te leveren, zonder dat jij het recht op vergoeding verliest.

Hierbij de

Per mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze verklaring wordt beschreven dat wij volgens de wet om gaan met jou persoonsgegevens.

Mochten er twijfels bestaan over de behandeling, of ben je ontevreden, dan nodigen wij je van harte uit dit met ons te bespreken. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kun jij je wenden tot de klachtenprocedure van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychothe-rapeuten (LVVP), zie www.lvvp.info

Voor meer informatie over dossiervoering, privacy en klachtenregeling, zie ook de cliëntfolder van de LVVP.

Links